ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระครูสุวรรณสรานุกิจ
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/09/2012
ปรับปรุง 10/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 589828
Page Views 931431
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี


ปฏิทินการปฏิบัติงาน  ประจำปีการศึกษา 2557

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๐

วัดสระทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

5 .. 2557

ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1

ประธานกลุ่ม, นักวิชาการศาสนศึกษา

10 - 22 .. 2557

ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนจังหวัด ร้อยเอ็ด มหาสารคม นครพนม กาฬสินธุ์

คณะอนุกรรมการประเมินภายใน   ระดับกลุ่มโรงเรียน,ผู้บริหารโรงเรียน

10 มิ.. ๒๕๕๗

ส่งรายงานข้อมูล จ.1 .1 ครั้งที่ 1

นักวิชาการศาสนศึกษา

23 มิ..2557

ประชุมเบญจภาคี

ประธานกลุ่ม, นักวิชาการศาสนศึกษา

25 – 27  มิ..2557

 

อบรมตามโครงการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินภายในสรุปผลการประเมินในภาพรวม

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะอนุกรรมการประเมินภายใน ระดับกลุ่มโรงเรียน

9 .. 2557

 

โรงเรียนส่งข้อมูล E – citizen EIS

ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2

ประธานกลุ่ม, รองประธาน,นักวิชาการฯ,ผู้บริหารโรงเรียน

 

อบรมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา,แผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่ม

ประธานกลุ่ม, นักวิชาการศาสนศึกษา,คณะอนุกรรมการประเมินภายใน

28 - 31 .. 2557

อบรมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา,แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน

ประธานกลุ่ม, นักวิชาการศาสนศึกษา,คณะกรรมการบริหารกลุ่ม

4 - 29 .. 2557

จัดอบรมพัฒนาครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ประธานกลุ่ม, นักวิชาการศาสนศึกษา,

1 - 5 .. 2557

ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3

ประธานกลุ่ม, รองประธาน,นักวิชาการฯ,ผู้บริหารโรงเรียน

8-30 ก.ย. 2557

ออกนิเทศ ติดตาม ผลการจัดการศึกษาโรงเรียน

ประธานกลุ่ม, นักวิชาการศาสนศึกษา,คณะอนุกรรมการประเมินภายใน

1 - 3 .. 2557

ประชุมเบญจภาคี

ประธานกลุ่ม, นักวิชาการศาสนศึกษา

6 - 10 .. 2557

อบรมการเงินบัญชี และธุรการ

ประธานกลุ่ม, นักวิชาการศาสนศึกษาเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียน

20 - 30 .. 2557

รายงานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)  5 ภาคเรียน

นักวิชาการศาสนศึกษา

3 - 7 .. 2557

ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4

ประธานกลุ่ม, รองประธาน,นักวิชาการฯ

10 .. 2557

ส่งรายงานข้อมูล จ.1 .1 ครั้งที่ 2

นักวิชาการศาสนศึกษา

17 - 21 .. 2557

อบรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประธานกลุ่ม, รองประธาน,นักวิชาการฯ

25 - 30 .. 2557

จัดทำข้อสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ   ครั้งที่ 8

ประธานกลุ่ม, รองประธาน,นักวิชาการฯ

5 - 15 .. 2557

โรงเรียนส่งข้อมูลผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 8

นักวิชาการศาสนศึกษา

16 .. 2558

งานวันครูปริยัติสัมพันธ์ ประจำปี 2558

ประธานกลุ่ม, รองประธาน,นักวิชาการฯ, ครูและบุคลาการทางศึกษา

24 - 25.. 2558

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 8

ประธานกลุ่ม, รองประธาน,นักวิชาการฯ, ครูและบุคลากรทางศึกษา

1-2 .. 2558

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (O-net)

ประธานกลุ่ม, รองประธาน,นักวิชาการฯ

16 .. 2558

จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ   ด้านพระพุทธศาสนา (B-net)

ประธานกลุ่ม, รองประธาน,นักวิชาการฯ

5-10 มี.. 2558

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนครั้งที่ 5

ประธานกลุ่ม, รองประธาน,นักวิชาการฯ ,ผู้บริหารโรงเรียน

20 – 31 มี.. 2558

รายงานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)  6 ภาคเรียน

นักวิชาการศาสนศึกษา

20 – 25 เม.. 2558

โรงเรียนจัดส่งรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

นักวิชาการศาสนศึกษา

 

หมายเหตุ : ปฏิทินปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๐ webmaster ๐๔๓-๕๒๒๙๗๔